Copyright

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de Visit Arnhem Nijmegen website en de informatie bij Visit Arnhem Nijmegen.

De bezoeker is ten aanzien van de Visit Arnhem Nijmegen website en de informatie slechts bevoegd de Visit Arnhem Nijmegen website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een harde schijf of andere media. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (© Visit Arnhem Nijmegen) duidelijk zichtbaar te zijn.

De informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de Visit Arnhem Nijmegen website mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.

De bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Visit Arnhem Nijmegen, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Visit Arnhem Nijmegen website en enige andere (internet) site, (meta) search engine of computer netwerk.

Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze websitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.

Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Visit Arnhem Nijmegen op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.